Najdôležitejších 5 minút pred spaním

Odporúčania svetoznámeho a milovaného doktora Wayne Dyera, ako programovať svoje podvedomie, aby sa náš život neustále zlepšoval.

Dnes večer a každú noc po zvyšok tvojho života chcem, aby si si počas posledných piatich minút predtým, ako pôjdeš spať, uvedomil, že si ideš programovať podvedomie. Tvoje podvedomie je najviac “doma”, keď si nevedomý počas spánku. Ak stráviš posledných päť minút svojho dňa, tak ako väčšina ľudí, preberaním všetkého, čo nemáš rád a všetkého, čo ti
nevyšlo, ako sa hrozne cítiš, a kto ťa zneužil, kto bol k tebe zlý a kto povedal to a kto urobil tamto a neustále to držíš vo svojej mysli, potom si programuješ podvedomie, pretože práve toto si budeš teraz marinovať ďalších osem hodín vo svojom podvedomí. A potom sa prebudíš a znova sa pripojíš k vesmírnej podvedomej Božej mysli, z ktorej všetci pochádzame.

Všetci sme len individualizované vyjadrenia toho jedného, čo nazývame Tao alebo Boh alebo Božská myseľ alebo duša alebo duch, ale Tao, ktoré možno pomenovať, nie je Tao. Takže buď naozaj opatrný, ako si programuješ podvedomie.

Toto je z knihy Jób: vo sne, vo vízii noci, keď hlboký spánok padá na ľudí, keď spia v posteliach, vtedy otvára uši ľudí a spečatí pre nich pokyny – Jób 33, 15 a 16.
Keď v posteli zaspávaš, otvorí tvoje uši a spečatí pre teba pokyny. To, čo si vložíš do podvedomia, keď sa chystáš k hlbokému spánku, to všetko závisí od toho, čo robíš posledné tri, štyri alebo päť minút predtým, ako ideš spať. Do svojej predstavivosti vložíš to, čo bude nasledovať po „Ja som …“, o čom som hovoril skôr. „Som v poriadku.” „Som spokojný.” “Som pokojný.” “Som šťastný.” “Som prosperujúci.” “Som v hojnosti.” “Som Boh. Som Boh. Som Boh.”

Pretože vo svojej podstate je taký každý z nás. Skús zatvoriť oči a len počúvať túto meditáciu, je z knihy Tri čarovné slová.
Toto by si si mal hovoriť v noci.

Viem, že som čistý duch, akým som vždy bol a vždy budem. V mojom vnútri je miesto istoty, ticho a bezpečie, kde všetko poznám a chápem. Je to vesmírna myseľ, Boh, ktorého som súčasťou a ktorý mi odpovedá, keď o niečo žiadam. Táto vesmírna myseľ pozná odpoveď na všetky moje problémy a dokonca aj teraz odpovede ku mne prúdia a nemusím o ne bojovať, nemusím sa o ne báť ani sa snažiť. Keď príde čas, odpovede prídu.

Svoje problémy odovzdávam veľkej Božej mysli a nechávam ich odísť s dôverou, že správne odpovede dostanem, keď ich budem potrebovať. Prostredníctvom veľkého zákona Príťažlivosti ku mne príde všetko, čo v živote potrebujem pre svoju prácu a naplnenie. Nie je potrebné, aby som sa namáhal, len aby som tomu veril, lebo sila mojej viery to zariadi. Vidím ruku božskej inteligencie všade okolo seba, v kvete, v strome, v potoku, na lúke. Viem, že inteligencia, ktorá stvorila všetky tieto veci, je vo mne a okolo mňa a že ju môžem osloviť aj kvôli najmenšej požiadavke. Viem, že moje telo je prejavom čistého ducha a ten duchje dokonalý, preto aj moje telo je dokonalé. Užívam si život, pretože každý deň nám neustále predvádza silu a zázrak vesmíru a mňa samého.

Som v dôvere. Som pokojný. Som si istý. Bez ohľadu na to, aká prekážka alebo nežiaduca okolnosť mi skríži cestu, odmietam to prijať, pretože je to len ilúzia. Božia myseľ, ktorá je vo mne, okolo mňa a slúži mi aj teraz, nepozná prekážky ani nežiaduce okolnosti. Toto je veľká lekcia, pamätaj na to.

Keď Herman Melville písal Moby Dicka, nepísal o mužovi, ktorý hľadal veľrybu. Písal o mužovi, ktorý sa snažil nájsť svoje vyššie ja. Povedal tieto slová: Tak ako tento hrozivý oceán obklopuje zelenú krajinu, tak leží v duši človeka akýsi ostrov Tahiti, plný pokoja
a radosti, ale je obklopený všetkými hrôzami polovičného života.

V každom okamihu života máš na výber, môžeš byť hostiteľom Boha alebo rukojemníkom svojho ega. Je to na tebe. Ďakujem,
Boh ti žehnaj. Namaste. Ďakujem.

Aaaaaand in english

Tonight and every night for the rest of your life I want you to take the last five minutes before you go off to sleep and realize that you are about to program your subconscious mind. Your subconscious mind is most at home when you are unconscious when you are asleep.

If you spend the last five minutes of your day which so many people do, reviewing all of the things that you don’t like and all the things that didn’t work out and how terrible you feel and who abused you and who was mean to you and who said this and they did this and you’re constantly doing this kind of thing with your mind then you are programming your subconscious mind that when you awaken because you’re now about to marinate for the next eight hours in your subconscious mind.

And then when you awaken you will rejoin the universal subconscious mind the mind of God from which we all originate we’re all just individualized personal expressions of that one thing that we called the Tao or God or Divine mind or soul or spirit but the Tao that can be named is not the Tao. So you want to be real careful about how you program your subconscious mind.

This is from the book of Job, in a dream, in a vision of the night when deep sleep falls upon men while slumbering on their beds then he opens the ears of men and seals their instruction – Job 33 15 and 16. When you are slumbering on your bed, he opens your ears and seals your instruction. What you place into your subconscious mind as you are about to go into this deep slumber is all dependent upon what you do the last three or four or five minutes before you go off to sleep. You want to place into your imagination whatever you have placed into the ‘I am that’ that I spoke about earlier ‘I am’ well ‘I am’ content ‘I am’ peaceful ‘I am’ happy ‘I am’ prosperous ‘I am’ abundant I am God. I am God. I am God.

Because, at the basic core each and every one of us are just that. It’s like if you’ll just close your eyes and just listen to this meditation, it’s from the book Three magic words. Here’s what I’d like you to say to yourself at night.
I know that I am pure spirit, that I always have been and that I always will be. There is inside me a place of confidence and quietness and security where all things are known and understood, this is the universal mind, God of which I am a part and which responds to me as I ask of it. This universal mind knows the answer to all of my problems and even now the answers are speeding their way to me I needn’t struggle for them, I needn’t worry or strive for them, when the time comes the answers will be there.

I give my problems to the great mind of God I let go of them, confident that the correct answers will return to me when they are needed. Through the great Law of Attraction everything in life that I need for my work and fulfillment will come to me. It is not necessary that I strain about this only believe for in the strength of my belief my faith will make it so. I see the hand of divine intelligence all about me, in the flower, the tree, the brook, the meadow. I know that the intelligence that created all these things is in me and around me and that I can call upon it for my slightest need.

I know that my body is a manifestation of pure spirit and that spirit is perfect therefore my body is perfect also. I enjoy life for each day brings a constant demonstration of the power and wonder of the universe and myself.
I am confident. I am serene. I am sure. No matter what obstacle or undesirable circumstance crosses my path I refuse to accept it for it is nothing but illusion. There can be no obstacle or undesirable circumstance to the mind of God which is in me, around me, and serves me now. This is the great lesson; know this within you.

When Herman Melville was writing Moby Dick, he wasn’t writing about a man looking for a whale. He was writing about a man trying to find his higher self, he said these words: For as this appalling ocean surrounds the verdant land, so in the soul of man lies one insular Tahiti full of peace and joy but encompassed by all of the horrors of the half lived life.

In every moment of your life as you live here today you have this choice, you can either be a host to God or a hostage to your ego.
It’s your call. Thank you, god bless you. Namaste.
Thank you.