Týka sa aj teba nová doba?

Geniálna trojica Braden – Lipton – Dispenza veľmi výstižne opisuje podstatu nadchádzajúcej zmeny.

TOTO SI PREČÍTAJTE POMALY A POZORNE

Na Zemi v tejto chvíli prebieha masívna zmena k lepšiemu. Nedočítate sa o nej v správach, ani sa nestane virálnou. A ak ju nebudete priamo hľadať, tak si ju ani nevšimnete.

Táto zmena prebieha priamo v ľudských srdciach. Ľudia si uvedomujú, že sa stávame tým, na čo upriamujeme pozornosť. A tým, kým sme sa stali, ovplyvňujeme aj realitu.

Ľudia si uvedomujú, že „bojovať“ nemá zmysel, a že sústrediť pozornosť na chaos je márne. Potichu sa každý začína sústreďovať na vytváranie svojej verzie neba na zemi. Uzdravujú sa a sústreďujú sa na vytváranie väčšej krásy.

Ľudia si uvedomili, že to, čo ich ochráni pred manipuláciou, a čo im umožní stať sa tou zmenou, ktorú chcú vidieť, je, že sa prebudia do svojej vlastnej božskosti.

Táto zmena prebieha celými národmi, no nie je ľahké spozorovať ju. Jej sila rastie. Nie v zmysle schopnosti bojovať, pretože každý boj je len zárodkom ďalšieho boja. Rastie jej schopnosť vytvoriť taký krásny svet, že sa ostatní budú sami chcieť pridať.

Raz nastane deň, kedy by možno aj niekto chcel rozpútať vojnu, no nik sa nepridá. Frekvencie vojny, nenásytnosti a manipulácie už nebudú schopné existovať v realite plnej suverénnych prebudených ľudí, žijúcich v spojení so svojou božskosťou.

A teraz sa trochu uvoľni, lebo presne to je prvý krok k tomu, aby sa naša bytosť začala očisťovať a uzdravovať.

O náhodách s C. Jungom

Vysvetlenie synchronicitít

Čo sa teda deje so synchronistickými zážitkami? Najprv si dôkladne definujme náš pojem. Jung definoval synchronicitu ako zmysluplné a kauzálne súvisiace korelácie medzi vonkajšími (fyzickými) a vnútornými (duševnými) udalosťami. Dobrá skratka je zmysluplná náhoda. Zhoda je medzi vonkajšími udalosťami a vnútorným významom, ktorý sa s týmito udalosťami nejakým spôsobom zhoduje alebo je nimi inšpirovaný.

Jung sa pokúsil vysvetliť synchronicitu apelom na „kolektívne nevedomie“. Toto kolektívne nevedomie opisuje Jung buď ako súhrn našich nevedomých myslí, ktoré majú všetci ľudia spoločné, alebo, čo je ešte zaujímavejšie, ako hlbšiu úroveň reality, ktorá tvorí základ nášho fyzického sveta. Synchronicita vyviera z kolektívneho nevedomia a je podnetom k „individuácii“, kľúčovej časti Jungovho učenia.

Jung navrhol, že korelácie medzi vonkajšími a vnútornými udalosťami mali podobnú základnú príčinu. Takže hoci korelácie neboli kauzálne – sú „akauzálne“ – pre každú polovicu synchronistickej udalosti existuje hlbšie kauzálne vysvetlenie. Zdalo sa, že Jung veril, že samotný vesmír sa pokúša dať nejaké ponaučenie alebo náhľad tým, že ponúka tieto zmysluplné náhody.

Ďalšou zaujímavou možnosťou je, že synchronistické skúsenosti naznačujú myšlienku, že my – vy, ja a všetko okolo nás – sme súčasťou oveľa väčšej mysle. Rovnako ako v našich vlastných snoch sa môžu stať udalosti, ktoré obchádzajú zákony fyziky alebo logiky, ak sme skutočne súčasťou oveľa väčšej mysle, oveľa väčšieho sna, potom sú kľúčom synchronistické skúsenosti. Túto myšlienku načrtol nemecký spisovateľ Wilhelm von Scholz a spomenul ju Jung v Synchronicite.

Čo to teda všetko znamená?

Keď sa pozriem na širší obraz, a nielen na mojich vlastných kandidátov na synchronistické skúsenosti, synchronicita je pre mňa osobne možno tým najpresvedčivejším dôvodom, prečo zostať agnostickým ohľadom inteligencie vyššej úrovne v našom vesmíre. Nie som nábožensky založený človek. Nie som kresťan a dlhé roky som bol militantným ateistom. Za posledných desať rokov som sa však posunul k mäkšiemu postoju k veľkým otázkam o Bohu, spiritualite a zmysle.

Článok ešte pokračuje, možno preklad neskôr vyčistím a dokončím. Link uvádzam tu celkom dole.

Explaining Synchronicity

So what’s going on with synchronistic experiences? First, let’s define our term carefully. Jung defined a synchronicity as meaningful and causally related correlations between outer (physical) and inner (mental) events. A good shorthand is meaningful coincidence. The coincidence is between external events and inner meaning that matches those events in some way or was inspired by them.

Jung attempted to explain synchronicity through an appeal to the “collective unconscious.” This collective unconscious is described by Jung as either the sum of our unconscious minds held in common by all people or, more intriguingly, as a deeper level of reality that undergirds our physical world. Synchronicities bubble up from the collective unconscious, and are a goad to “individuation,” a key part of Jung’s teachings.

Jung suggested that the correlations between external and internal events had a similar root cause. So while the correlations were not causal— they are “acausal”—there is a deeper causal explanation for each half of the synchronistic event. Jung seemed to believe that the universe itself was attempting to teach some lesson or insight by offering up these meaningful coincidences.

Another intriguing possibility is that synchronistic experiences are suggestive of the idea that we — you, I, and everything around us — are part of a much larger mind. Just as in our own dreams events can happen that skirt the laws of physics or logic, if we are indeed part of a much larger mind, a much larger dream, then synchronistic experiences are the clues. This idea was sketched by the German writer Wilhelm von Scholz and mentioned by Jung in Synchronicity.

So What Does It All Mean?Looking at the bigger picture, and not only my own candidates for synchronistic experiences, synchronicity is perhaps the most compelling reason for me personally to remain agnostic about a higher-level intelligence in our universe. I’m not a religious person. I’m not a Christian and I was a militant atheist for many years. I’ve shifted, however, in the last ten years to a softer stance on the big questions about God, spirituality and meaning.

Viac tu..

https://thepulse.one/2022/05/23/are-synchronicities-clues-to-the-bigger-picture/

Najdôležitejších 5 minút pred spaním

Odporúčania svetoznámeho a milovaného doktora Wayne Dyera, ako programovať svoje podvedomie, aby sa náš život neustále zlepšoval.

Dnes večer a každú noc po zvyšok tvojho života chcem, aby si si počas posledných piatich minút predtým, ako pôjdeš spať, uvedomil, že si ideš programovať podvedomie. Tvoje podvedomie je najviac “doma”, keď si nevedomý počas spánku. Ak stráviš posledných päť minút svojho dňa, tak ako väčšina ľudí, preberaním všetkého, čo nemáš rád a všetkého, čo ti
nevyšlo, ako sa hrozne cítiš, a kto ťa zneužil, kto bol k tebe zlý a kto povedal to a kto urobil tamto a neustále to držíš vo svojej mysli, potom si programuješ podvedomie, pretože práve toto si budeš teraz marinovať ďalších osem hodín vo svojom podvedomí. A potom sa prebudíš a znova sa pripojíš k vesmírnej podvedomej Božej mysli, z ktorej všetci pochádzame.

Všetci sme len individualizované vyjadrenia toho jedného, čo nazývame Tao alebo Boh alebo Božská myseľ alebo duša alebo duch, ale Tao, ktoré možno pomenovať, nie je Tao. Takže buď naozaj opatrný, ako si programuješ podvedomie.

Toto je z knihy Jób: vo sne, vo vízii noci, keď hlboký spánok padá na ľudí, keď spia v posteliach, vtedy otvára uši ľudí a spečatí pre nich pokyny – Jób 33, 15 a 16.
Keď v posteli zaspávaš, otvorí tvoje uši a spečatí pre teba pokyny. To, čo si vložíš do podvedomia, keď sa chystáš k hlbokému spánku, to všetko závisí od toho, čo robíš posledné tri, štyri alebo päť minút predtým, ako ideš spať. Do svojej predstavivosti vložíš to, čo bude nasledovať po „Ja som …“, o čom som hovoril skôr. „Som v poriadku.” „Som spokojný.” “Som pokojný.” “Som šťastný.” “Som prosperujúci.” “Som v hojnosti.” “Som Boh. Som Boh. Som Boh.”

Pretože vo svojej podstate je taký každý z nás. Skús zatvoriť oči a len počúvať túto meditáciu, je z knihy Tri čarovné slová.
Toto by si si mal hovoriť v noci.

Viem, že som čistý duch, akým som vždy bol a vždy budem. V mojom vnútri je miesto istoty, ticho a bezpečie, kde všetko poznám a chápem. Je to vesmírna myseľ, Boh, ktorého som súčasťou a ktorý mi odpovedá, keď o niečo žiadam. Táto vesmírna myseľ pozná odpoveď na všetky moje problémy a dokonca aj teraz odpovede ku mne prúdia a nemusím o ne bojovať, nemusím sa o ne báť ani sa snažiť. Keď príde čas, odpovede prídu.

Svoje problémy odovzdávam veľkej Božej mysli a nechávam ich odísť s dôverou, že správne odpovede dostanem, keď ich budem potrebovať. Prostredníctvom veľkého zákona Príťažlivosti ku mne príde všetko, čo v živote potrebujem pre svoju prácu a naplnenie. Nie je potrebné, aby som sa namáhal, len aby som tomu veril, lebo sila mojej viery to zariadi. Vidím ruku božskej inteligencie všade okolo seba, v kvete, v strome, v potoku, na lúke. Viem, že inteligencia, ktorá stvorila všetky tieto veci, je vo mne a okolo mňa a že ju môžem osloviť aj kvôli najmenšej požiadavke. Viem, že moje telo je prejavom čistého ducha a ten duchje dokonalý, preto aj moje telo je dokonalé. Užívam si život, pretože každý deň nám neustále predvádza silu a zázrak vesmíru a mňa samého.

Som v dôvere. Som pokojný. Som si istý. Bez ohľadu na to, aká prekážka alebo nežiaduca okolnosť mi skríži cestu, odmietam to prijať, pretože je to len ilúzia. Božia myseľ, ktorá je vo mne, okolo mňa a slúži mi aj teraz, nepozná prekážky ani nežiaduce okolnosti. Toto je veľká lekcia, pamätaj na to.

Keď Herman Melville písal Moby Dicka, nepísal o mužovi, ktorý hľadal veľrybu. Písal o mužovi, ktorý sa snažil nájsť svoje vyššie ja. Povedal tieto slová: Tak ako tento hrozivý oceán obklopuje zelenú krajinu, tak leží v duši človeka akýsi ostrov Tahiti, plný pokoja
a radosti, ale je obklopený všetkými hrôzami polovičného života.

V každom okamihu života máš na výber, môžeš byť hostiteľom Boha alebo rukojemníkom svojho ega. Je to na tebe. Ďakujem,
Boh ti žehnaj. Namaste. Ďakujem.

Aaaaaand in english

Tonight and every night for the rest of your life I want you to take the last five minutes before you go off to sleep and realize that you are about to program your subconscious mind. Your subconscious mind is most at home when you are unconscious when you are asleep.

If you spend the last five minutes of your day which so many people do, reviewing all of the things that you don’t like and all the things that didn’t work out and how terrible you feel and who abused you and who was mean to you and who said this and they did this and you’re constantly doing this kind of thing with your mind then you are programming your subconscious mind that when you awaken because you’re now about to marinate for the next eight hours in your subconscious mind.

And then when you awaken you will rejoin the universal subconscious mind the mind of God from which we all originate we’re all just individualized personal expressions of that one thing that we called the Tao or God or Divine mind or soul or spirit but the Tao that can be named is not the Tao. So you want to be real careful about how you program your subconscious mind.

This is from the book of Job, in a dream, in a vision of the night when deep sleep falls upon men while slumbering on their beds then he opens the ears of men and seals their instruction – Job 33 15 and 16. When you are slumbering on your bed, he opens your ears and seals your instruction. What you place into your subconscious mind as you are about to go into this deep slumber is all dependent upon what you do the last three or four or five minutes before you go off to sleep. You want to place into your imagination whatever you have placed into the ‘I am that’ that I spoke about earlier ‘I am’ well ‘I am’ content ‘I am’ peaceful ‘I am’ happy ‘I am’ prosperous ‘I am’ abundant I am God. I am God. I am God.

Because, at the basic core each and every one of us are just that. It’s like if you’ll just close your eyes and just listen to this meditation, it’s from the book Three magic words. Here’s what I’d like you to say to yourself at night.
I know that I am pure spirit, that I always have been and that I always will be. There is inside me a place of confidence and quietness and security where all things are known and understood, this is the universal mind, God of which I am a part and which responds to me as I ask of it. This universal mind knows the answer to all of my problems and even now the answers are speeding their way to me I needn’t struggle for them, I needn’t worry or strive for them, when the time comes the answers will be there.

I give my problems to the great mind of God I let go of them, confident that the correct answers will return to me when they are needed. Through the great Law of Attraction everything in life that I need for my work and fulfillment will come to me. It is not necessary that I strain about this only believe for in the strength of my belief my faith will make it so. I see the hand of divine intelligence all about me, in the flower, the tree, the brook, the meadow. I know that the intelligence that created all these things is in me and around me and that I can call upon it for my slightest need.

I know that my body is a manifestation of pure spirit and that spirit is perfect therefore my body is perfect also. I enjoy life for each day brings a constant demonstration of the power and wonder of the universe and myself.
I am confident. I am serene. I am sure. No matter what obstacle or undesirable circumstance crosses my path I refuse to accept it for it is nothing but illusion. There can be no obstacle or undesirable circumstance to the mind of God which is in me, around me, and serves me now. This is the great lesson; know this within you.

When Herman Melville was writing Moby Dick, he wasn’t writing about a man looking for a whale. He was writing about a man trying to find his higher self, he said these words: For as this appalling ocean surrounds the verdant land, so in the soul of man lies one insular Tahiti full of peace and joy but encompassed by all of the horrors of the half lived life.

In every moment of your life as you live here today you have this choice, you can either be a host to God or a hostage to your ego.
It’s your call. Thank you, god bless you. Namaste.
Thank you.

Bolesti tela majú často pôvod v emóciách

(Prevzaté)
12 ZNAMENÍ BOLESTI TĚLA – ZABLOKOVANÉ EMOCE

Nepohodlí a bolest mohou být známkami tajných strachů, nevyřešených problémů. Chronická bolest je příznakem stresu a emočních blokád, zejména když je fyziologie v pořádku.

Hlava
Jakákoli bolest hlavy je důsledkem nadměrné námahy. Může to být obavy z výsledku, neustálý spěch.

Udělejte si čas každý den na sebe. Dejte si svolení k odpočinku. Odpočívejte a neobviňujte se za to.

Krk
Nepohodlí v oblasti krku symbolizuje břemeno zášti vůči ostatním, břemeno únavy s nedokonalostí samotnou.

Krk bolí, když nedokážeme odpustit někomu nebo sobě. Přehodnoťte svůj postoj k sobě i ostatním. Nemusíte vyhovovat vlastním náročným očekáváním. Považujte svět za jednodušší, naučte se odpouštět a častěji přemýšlejte o věcech, které milujete.

Ramena
Z toho vyplývá, že neseme obrovskou emoční zátěž. Možná jste pod tlakem nebo nemůžete udělat důležité rozhodnutí.

Zkuste sdílet své obavy, abyste pocítili úlevu. I když jen mluvíte, pomůže vám to, a možná najdete jednoduché řešení problému.

Horní část zad
Bolest v této oblasti naznačuje nedostatek emoční podpory, nedostatek blízkých kolem sebe, cítíme se nemilovaní.

Komunikujte s různými lidmi, buďte otevření a přátelští. Nezavírejte se.

Spodní část zad
Možná jste se nesetkali s bohatstvím, které chcete, nebo vás blízcí neustále nutí strachovat se o peníze.

Peníze nejsou štěstí. Dělejte věci, které milujete.

Lokty
Naznačuje to nedostatek pružnosti, tvrdohlavou neochotu se zavázat nebo některé důležité životní změny. Nevědomě se bojíme přijmout něco nového.

Život se někdy může zdát příliš těžký. Jen se to tak zdá. Možná jen věci komplikujete. Neplýtvejte energií na boj s tím, co nemůžete ovládat.

Paže
Ruce bolí ty, kteří nutně potřebují přátelství. Ti, kterým chybí relax a jednoduché spojení s ostatními lidmi. Pokud vás bolí ruce, je to znamení, že je čas otevřít svůj svět.

Snažte se najít nové přátele. Klidně mluvte s novými lidmi, protože nikdy nevíte, kde najdete skutečná přátelství.

Boky
Někdy jsme příliš oddaní předvídatelnosti života a pohodlí. Máme patologický strach ze změny, nedostatek ochoty změnit zavedený řád věcí, neustálý odpor k novým věcem.

Nebraňte přirozenému proudu života. Život je proměnlivý, přemýšlejte o změně jako o vzrušujícím dobrodružství. A neodkládejte důležitá rozhodnutí.

Kolena
Bolest v koleni je pravděpodobně známkou nafouknutého ega, pokud vlastně neexistuje fyzická příčina. Kolena bolí, když si o sobě příliš myslíme.

Rozhlédněte se kolem sebe – nejste na planetě sami. Pojďte projevit obavy o ostatní, pomáhejte jim častěji.

Noha
Bolest v této oblasti je známkou silného emočního přetížení. Pocit posedlosti, extrémní žárlivost a oslepování.

Je třeba se naučit důvěřovat. Uvolněte se a přestaňte ovládat svého milovaného. A je čas zbavit se zastaralých vztahů.

Kotník
Znamená to, že často zapomínáme sami na sebe a odepíráme si potěšení. Možná nám práce zabírá všechen čas a neustále dává do pozadí vlastní touhy.

Je čas začít se hýčkat. Kupte si co chcete, pořádně se vyspěte, snažte se realizovat své sny.

Nohy
Příčinou je hluboká apatie. Jako by naše tělo odmítalo jít dál, strach ze života nás paralyzuje a nemá smysl se posouvat vpřed. To se děje, když si nevědomky myslíte, že je všechno špatné a že život selhal.

Naučte se věnovat pozornost malým radostím života, krásám světa a lidem.

Užijte si chutě, vítr a slunce nebo objevte zajímavou zábavu. Naplňte svůj život. Vyhněte se smutným vzpomínkám a každý den se častěji usmívejte.

Podstatné je milovat se více a necítit žádnou zášť nebo vinu. 💞 Buďte otevřeni k ostatním. Víc komunikujte.

Více se usmívejte, abyste byli zdravější!

9 pozoruhodných účinkov nimby a kurkumy

Sadhguru uvádza 9 dôvodov, prečo konzumovať nimbu a kurkumu nalačno ráno, čo je bežná prax na jogínskej ceste a neoddeliteľná súčasť dennej rutiny v Isha Yoga Centre.

Sadhguru: V Isha Yoga Centre sa deň začína malou guľôčkou veľkosti hrachu z nimby a kurkumy. Strom nimba má jedny z najkomplexnejších listov, ktoré môžete nájsť na planéte. Predpokladá sa, že obsahuje viac ako 150 zložitých chemických zlúčenín. Na ľudský systém má nesmierny vplyv, čo zahŕňa zdravotné aspekty, energetické aspekty a duchovné aspekty.

Zdravotné prínosy nimby a kurkumy

1, Udržujú tráviaci trakt čistý od škodlivých mikroorganizmov

Tráviaci systém je oblasť, kde máte najviac iného života. Nemyslím tým duchov a škriatkov, ale verte, že tieto mikroorganizmy pre vás robia oveľa viac, než duchovia a škriatkovia. Nachádza sa tu celý rad mikroorganizmov. Mnohé z nich sa k nám správajú priateľsky a vďaka nim dokážeme tráviť potravu. Vďaka nim prebieha v tele veľa procesov. Ale stále je veľa takých, ktoré nám škodia. Jedinečnosť nimby – najmä ak sa užíva spolu s kurkumou – spočíva v tom, že eliminuje veci, ktoré môžu telu škodiť (napríklad parazity).

Čisté hrubé črevo je veľmi dôležité pre zdravie. Ak sa idete poradiť s lekárom v ktoromkoľvek z tradičných indických systémov ako je ajurvéda alebo siddha, bez ohľadu na váš zdravotný problém, prvá vec, ktorú vám urobia, je očista. Pre fyzické aj psychické zdravie potrebujete čisté hrubé črevo. Ak si len trochu viac uvedomíte, ako jete, má to veľký vplyv na to, čo sa deje vo vašom tele a mysli. Napríklad, ak staviate akúkoľvek stavbu, najskôr vznikne architektonický návrh. Ale dôležitá je aj kvalita materiálu a efektivita prevedenia. To, že máte skvelý návrh, ešte neznamená, že budova dopadne skvelo. Kvalita materiálu, ktorý použijete pri stavbe, robí obrovský rozdiel. To platí aj pre váš systém. Návrh je dokonalý. Celý evolučný proces trval milióny a milióny rokov, kým sa tento dizajn zdokonalil a dostal sa až sem, k tomuto mimoriadnemu výsledku. Veľmi dôležité je však aj prevedenie a materiál, ktorý na stavbu použijete. Jedlo, ktoré jete, nesúvisí len s vašou kultúrou. Kultúry v rôznych častiach sveta sa vyvíjali podľa toho, čo tam bolo dostupné, podľa potrieb prežitia, ako sa darilo hospodáriť a podľa hlavnej formy obživy. Bohužiaľ, ľudia sa s tým veľmi stotožnia a myslia si, že ich kultúra je dokonalá. Žiadna kultúra na svete nie je dokonalá. To, čo jete vďaka vašej kultúre, nie je podstatné. Je veľmi dôležité vedieť, na aké palivo je tento stroj, ktorý nazývate svojim telom, navrhnutý.

2, Umožnia vám uvedomiť si, koľko jedla máte konzumovať

Udržiavať si telo v určitej rovnováhe a efektivite tráviaceho procesu je veľmi dôležité. Mali by ste vedieť, koľko jedla potrebujete na udržanie úrovne aktivity, ktorú si chcete v živote zachovávať. Ak nemáte schopnosť vnímať to, potom, ak zapijete vlažnou vodou každý deň ráno nalačno trochu nimby a kurkumy, umožní vám to rozoznávať to, pretože telo bude reagovať na jedlo určitým spôsobom. Povie vám, kedy stačí. Každá bunka v tele bude hovoriť, pretože nimba a kurkuma spolu vytvárajú určitý prístup k bunkovej úrovni.

3, Prenášajú energiu rovnomerne po celom tele

Prenos energie v spaľovacom motore, ktorý sa v automobile nazýva prevodovka, určuje, aké efektívne je vozidlo a koľko paliva spotrebuje na výrobu istého množstva energie. Sila v motore je jedna vec, sila na kolesách je niečo úplne iné. Dnes majú špičkové pretekárske stroje na svete objem valcov motora len 1,6 litra. To je hranica, ktorá je nastavená pre Formulu 1, ale sú to najrýchlejšie stroje, pretože strata medzi výkonom motora a výkonom na kolese je celkom minimálna.

Existujú pickupy, ktoré v motore generujú 700 koní, ale čo ide na koleso, je iná vec. Podobne to, čo vytvárate vo svojom žalúdku, kam to ide a v akej miere, je veľmi dôležitým aspektom, ktorý si dnes ľudia jednoducho neuvedomujú. Konzumácia nimby a kurkumy rozhoduje aj o tom, ako sa rozloží energia, ktorú vytvárate. Existujú jogínske praktiky, ktoré to môžu uľahčovať, ale aj na to môžu byť nimba a kurkuma obrovským prínosom, pretože umožňujú, že váš prenos energie je rovnomerný, a keď si to začnete všímať, môžete svoje energie vôľou presunúť tam, kam chcete. Napríklad, keď poviem: „Môžete presunúť svoje energie, kam chcete,“ ak chcete práve teraz hovoriť a máte svoje energie vedome sústredené v hrdle, vaša reč bude mať iný účinok. Ak presuniete svoje energie do očí a vaše energie sú tam dominantné, keď sa na niečo pozeráte, potom bude mať váš pohľad určitú silu. Každý má oči, ale zrak každého nemá rovnakú silu, neuchopí rovnaké veci ani neprenikne rovnakým spôsobom.

Podobne, ak môžete mať svoje energie sústredené vo svojich rukách, váš dotyk bude mať úplne inú úroveň dotyku. Aby to mohlo nastať, v prvom rade by mal byť prenos energie v systéme plynulý. Kombinácia nimby a kurkumy konzumovaná nalačno robí v tomto smere zázraky.

4, Vytvárajú priaznivú atmosféru pre duchovnú sádhanu

Nimba a kurkuma sú veľmi dôležité pre tých, ktorí robia nejaký druh sádhany. Práve teraz, ak je váš žalúdok v zlom stave a ja vás požiadam: „Buď so mnou, zavri oči a len si tu sadni,“ nezaujíma vás osvietenie, keďže váš žalúdok bubnuje na poplach. Keď je všetko v poriadku, poviete: “Áno, Sadhguru, som s tebou.” Je načase, aby sme vytvorili podporné systémy, kde vaše telo, myseľ a emócie nie sú vo vašom živote problémom. Potom môžeme riešiť skutočné prekážky. V opačnom prípade budeme bojovať s iluzórnymi prekážkami. Ak niekto iný postaví prekážku, občas musíme bojovať. Ale s prekážkou, ktorú som si v sebe postavil sám, netreba bojovať. Jediné, čo musím urobiť, je odložiť ju. Existujú metódy a možnosti, ako to urobiť. Nimba a kurkuma sú jednou z takýchto podpor.

5, Transformujú jednu dimenziu energie na druhú

Jedným z aspektov užívania nimby a kurkumy nalačno je to, že majú moc premeniť jednu dimenziu energie vo vás na druhú. Lekári tvrdia, že nadmerná konzumácia nimby zničí spermie, čo je dobrý dôkaz toho, čo hovoríme už tisíce rokov.

Existujú rôzne druhy buniek. Dnes si moderná veda začína uvedomovať, ako výrazne sa líšia – čo máte na koži, čo máte v kostnej dreni, čo máte v spermiách, čo v mozgu, to sú rôzne druhy vecí. Aj keď vo všetkých existuje spoločný informačný reťazec, sú veľmi odlišné. To, čo telo potrebuje na to, aby vytvorilo epiteliálnu bunku, neurologickú bunku alebo spermiu, vyžaduje veľmi odlišné úrovne zapojenia energií.

 

Nimba a kurkuma majú spolu schopnosť rozložiť spermie a premeniť ich na ďalšiu úroveň energie, ktorá sa nazýva „ojas“. Ak robíte sádhanu a váš prenos je dobrý po celom tele, keď je každá bunka v tele zapuzdrená v ódžas, budete žiarivou ľudskou bytosťou v každom aspekte tohto slova, vo vnútri aj navonok. To je niečo, na čom by mal pracovať každý. To nie je osvietenie, len si vytvoríte platformu, na ktorej sa nemôže nič pokaziť. Telo a myseľ sú platformy. Aký druh tanca na nich predvediete, je len na vás, dôležité je však mať perfektnú platformu, ktorá vás nezhodí.

Ak sa chcete pohybovať na pódiu, to, aké je rovné a pevné určuje, ako ľahko sa po ňom budete pohybovať. To platí aj pre vaše telo. Toto telo nie je konečným výsledkom hry. Toto telo je platforma. Táto myseľ je tiež platformou. Ak ich urobíte veľmi energické a stabilné, môžete tancovať, ako len chcete. V tomto smere sú nimba a kurkuma veľmi dôležitými prvkami. Nejde o to, že by ste sa nezaobišli bez nich, ale keď je k dispozícii podpora, prečo ju nevyužiť?

6, Čistia telo a odstraňujú rakovinové bunky

Rakovina nie je choroba, je to vaše vlastné telo, ktoré pracuje proti vám; niektoré bunky sa obrátili proti vám. Aby k tomu nedochádzalo, je dobré pravidelne si čistiť organizmus. Konzumácia kurkumy nalačno je veľmi účinným očistným prostriedkom. Keď dostanete rakovinu, nemusí to byť účinné, ale inak to, že ráno prehltnete guľôčku veľkosti hrachu z kurkumy a nimby, pôsobí ako skvelý očistný prostriedok a odstraňuje rakovinové bunky z vášho tela.

7, Sú liekom na choroby súvisiace s prechladnutím a na upchaté nosné dierky

Tí, ktorí trpia chorobami súvisiacimi s prechladnutím a majú každé ráno upchaté nosné dierky, budú mať z konzumácie nimby, čierneho korenia, medu a kurkumy veľký úžitok. Nahrubo rozdrvte asi 10 až 12 zrniek čierneho korenia a namočte ich cez noc do pár lyžíc medu. Ráno to skonzumujte a čierne korenie už len požujte. Zmiešať trochu kurkumy s medom by tiež malo fungovať. A ak sa budete vyhýbať všetkým mliečnym výrobkom, hlien vám prirodzene klesne.

8, Rozširujú bunkovú štruktúru a umožňujú bunkám absorbovať energiu

Všetko, čo si požičiate zo zeme, vrátane vášho tela, má určitú zotrvačnosť. Je dôležité si to uvedomiť a udržiavať úrovne zotrvačnosti na minime. Keď meriame, či vaša sádhana funguje alebo nie, a to tým, že sa pozrieme na to, koľko spíte a ako ste bdelí, kontrolujeme tak, akú zotrvačnosť vytvárate.

Úrovne zotrvačnosti sa zvýšia, ak telo nedovolí, aby určité množstvo energie vstúpilo na bunkovú úroveň. Nimba a kurkuma ako kombinácia rozširujú bunkovú štruktúru tela takým spôsobom, že umožňujú energii vstúpiť a vyplniť každú štrbinu. Nimba a kurkuma sú v tomto smere fyzickou podporou, ale robí to aj samotná sadhana. Môžete generovať obrovskú energiu aj inými prostriedkami ako sádhanou, napr. stimulantami ako je silná šálka kávy alebo nikotínom, ale nerozšíri to bunkovú štruktúru a neumožní, aby energia vstúpila do systému, aby sa uložila a následne uvoľnila počas dlhého obdobia.

Keď sa energia namiesto uloženia rovno prejaví, stane sa deštruktívnou – nielen pre telo, ale aj pre myseľ, pre činnosť, ktorú vykonávate, a aj pre svet okolo vás. Keď v tele vytvárame energiu, je dôležité, aby jednoducho nevyprskla, ale aby sme ju dokázali podržať a uvoľniť na želanie.

 

Konzumácia nimby a kurkumy s vlažnou medovou vodou je úžasný spôsob, ako vyčistiť a roztiahnuť bunkovú štruktúru tak, že je schopná absorbovať energiu. Keď robíte sádhanu, táto dilatácia potom dodáva svalom pružnosť. Flexibilita vám pomáha pomaly budovať systém na výkonnejší variant. Budete to cítiť – pri vykonávaní ásan sa telo rozprúdi inou energiou.

9, Zdravotné prínosy kurkumy pre očistu tela

Kurkuma prečisťuje krv a prejasňuje vaše energie. Kurkuma pôsobí nielen na fyziológiu, ale má veľký vplyv aj na váš energetický systém. Prečisťuje krv, telo a energetický systém. Na vonkajšiu očistu stačí vziať štipku kurkumy, vložiť ju do vedra s vodou a vodu naliať na telo – uvidíte, že vaše telo bude živé a žiarivé.

 

Pôvodný text:

9 Remarkable Neem and Turmeric Benefits https://isha.sadhguru.org/in/en/wisdom/article/neem-turmeric-benefits

Účinná očista štyrmi vetami

Chcem vám odporučiť jednoduchú očistnú terapiu, ktorá má veľmi široký záber účinnosti. Ak máte konflikt, trápenie alebo zlú spomienku, budete prekvapení, ako sa vám uľaví.

Tipujem, že mnohí túto metódu poznáte, ale zopakovať si overené postupy je na úžitok. Ja ich striedam, aby sa mi nič nezunovalo. Vo svete je Ho oponopono dosť obľúbené. Pôvod má vraj niekde u Indiánov. Pokračovať v čítaní “Účinná očista štyrmi vetami”

Dr. Joe Dispenza o pretváraní mozgu a života

Veríte tomu, že vaše myšlienky a to, ako myslíte, je dôverne spojené s vašou budúcnosťou? Majú vaše myšlienky vplyv na váš život? Vaše myšlienky určitým spôsobom vytvárajú vašu skutočnosť. Veríte tomu? Koľkí z vás máte jasnú predstavu o svojej budúcnosti? Každý deň vám hlavou prebehne 60 až 70 tisíc myšlienok. A z týchto 60 tisíc myšlienok je 90% rovnakých ako deň predtým. Pokračovať v čítaní “Dr. Joe Dispenza o pretváraní mozgu a života”

Môj experiment s radosťou

Asi som dnes pochopil princíp, ako mať dostatok, pracovať s radosťou a zároveň objaviť svoje životné poslanie.

Keďže v živote je – ako vraví Esther Hicks – najdôležitejšie ostať v súlade so Zdrojom, teda v radosti – v prítomnosti, zrejme absolútne nezáleží na tom, čo robíme. Záleží iba na tom, aby sme to robili s láskou a 100% vedome v prítomnej chvíli. Takto, navigovaní svojimi pocitmi, by sme sa po nejakom čase prepracovali k aktivitám, ktoré nás budú tešiť a napĺňať najviac. Pokračovať v čítaní “Môj experiment s radosťou”